Životopis

Osobní informace

 • Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. narozen 27. března 1977 v Čeladné, okres Frýdek - Místek

Pracoviště

 • Katedra filosofie a religionistiky
  Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  Kněžská 8, 370 01 České Budějovice, ČR

Funkce na pracovišti

 • Odborný asistent s vědeckou hodností, 2016 - : tajemník katedry, 2020 - : garant bakalářského studijního programu Religionistika

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2003: Mgr., historie - religionistika, FF MU, Brno, dipl. práce "Pouť jako prvek lidové zbožnosti v letech 1945-1989"
 • 2003: státní závěrečná zkouška z učitelské způsobilosti, dějepis-společenské vědy, FF MU, Brno
 • 2010: Ph.D., religionistika, FF MU, Brno, disert. práce "Muslimské organizace v Německu, Rakousku a Švýcarsku: Význam náboženství jako identifikačního prvku při inkulturaci do západní společnosti."

Přehled zaměstnání

 • 2005 -: Katedra filosofie a religionistiky TF JU, České Budějovice, odborný asistent/(2010-:) s vědeckou hodností

Pedagogická činnost na TF JU

 • Religionistika - světová náboženství
 • Fenomén poutnictví v západním monoteismu
 • Lidová religiozita
 • Systematická religionistika III. (Islám)
 • Úvod do četby Koránu
 • Islám na prahu třetího tisíciletí
 • Islámské umění a architektura
 • Četba odborných textů v němčině 1
 • Systematická religionistika IV. Indie (hinduismus, raný buddhismus)
 • Úvod do religionistiky
 • Nová náboženská hnutí
 • Náboženství a filmy
 • Dějiny religionistiky
 • Tutorský seminář
 • Současná náboženská scéna v ČR
 • Pod mým metodický vedením bylo úspěšně obhájeno 39 bakalářských diplomových prací (TF JU, FF MU) a 4 magisterské diplomové práce (TF JU, FF MU).

Vědeckovýzkumná činnost

 • islám v západní Evropě
 • lidová religiozita - poutnictví
 • moderní sakrální architektura
 • mezináboženský dialog a postavení náboženství v pluralitní společnosti

Granty

 • 2006: Program CURSUS INNOVATI Vzdělávací nadace Jana Husa "Inovace vysokoškolského kurzu Religionistika – světová náboženství".
 • 2007: Grant FRVŠ, č. 464/2007 F5/a "Inovace studijního předmětu Systematická religionistika 3. (Islám)"
 • 2008: Grant FRVŠ, č. 192/2008 F5/a "Inovace výuky religionistických předmětů na TF JU - doplnění o učební pomůcky rituálního, ikonografického a uměleckého charakteru"
 • 2014: Dílčí projekt TF - Inovace předmětu „Islámské umění a architektura“, Institucionální rozvojový plán 2014 Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 • 2014-2016: Postdoktorský projekt Grantové agentury České republiky "Současná islámská architektura v Německu, Rakousku a Švýcarsku".
 • 2014-2016: Ćlenství v týmu Standartního projektu Grantové agentury České republiky "Smrt, hroby a záhrobí v islámu: muslimské vnímání posledních věcí člověka ve středověku a v současnosti" Orientální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. (2014-2016).
 • 2015: Inovace předmětu „Úvod do čtení Koránu“, Institucionální plán 2015 Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Akademické stáže

 • 2005: Intenzivní program Socrates/Erasmus "The Concept of God in Europes Global Religious Dialogue- Translating God(s): Thinking the Divine in Interreligious Encounter." Paříž, Francie.
 • 2006: "Neuwaldegg Summer Seminar" Neuwaldegg Institut/Občanský Institut, Vídeň, Rakousko.
 • 2006: SOCRATES/ERASMUS - cyklus přednášek o moderním islámu, Katedra filozofie a religionistiky Grékokatolicka teologická fakulta Prešovské univerzity v Prešove, Slovensko.
 • 2009: ERASMUS - cyklus přednášek o moderním islámu v Evropě a arabštině v Koránu, Katedra filozofie a religionistiky Grékokatolicka teologická fakulta Prešovské univerzity v Prešove, Slovensko.
 • 2012 březen: měsíční "Studijní a výzkumný pobyt pro akademické pracovníky“ na Institutu religionistiky Jagellonské univerzitě v Krakově v rámci programu Akademické informační agentury Domu zahraničních služeb MŠMT.
 • 2012 září-říjen: měsíční "Studijní a výzkumný pobyt pro akademické pracovníky“ v Berlíně, financováno z Rozvojových programů pro rok 2012, MŠMT.
 • 2013: ERASMUS - cyklus přednášek o klasickém a moderním islámu na Katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
 • 2014 březen-duben: měsíční "Studijní a výzkumný pobyt pro akademické pracovníky“ na Katedře evropského islámu Fakulty orientalistiky Varšavské univerzity v rámci programu Akademické informační agentury Domu zahraničních služeb MŠMT.
 • 2017: ERASMUS+ - cyklus přednášek o islámu v Německu a Rakousku na Katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
 • 2018: březen, "Studijní a výzkumný pobyt pro akademické pracovníky“ na Katedre porovnávacej religionistiky Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, cyklus přednášek o islámu v Evropě. Na základě výběrového řízení finančně podpořeno Národním stipendijním programem Slovenské republiky.
 • 2019: březen-duben: měsíční "Studijní a výzkumný pobyt pro akademické pracovníky“ na Katedře evropského islámu Fakulty orientalistiky Varšavské univerzity v rámci programu Akademické informační agentury Domu zahraničních služeb MŠMT.
 • 2019: ERASMUS+ - školení na Institutu Blízkého a Dálného východu, Fakulta mezinárodních a politických studií, Jagellonská univerzita, Krakov, Polsko.
 • 2020: březen: týdenní výukový pobyt v rámci sítě CEEPUS na Katedře komparativní religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.
 • 2020: březen: týdenní výukový pobyt v rámci sítě ERASMUS+ na Katedře filosofie a religionistiky Řeckokatolické teologické fakulty Prešovské univerzity v Prešově.
 • 2021: červenec: týdenní Staff Week v rámci projektu mezinárodní kreditové mobility programu Erasmus+, Sarajevská univerzita.

Mimouniversitní aktivity

 • 2004 -: člen České společnosti pro religionistiku. V letech 2015-2017 řadovým členem Výkonného výboru ČSR.
 • 2006-2016: předseda pobočky České křesťanské akademie v Českých Budějovicích
 • 2007-2020: člen redakční rady religionistického časopisu "Pantheon" při Katedře religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, v letech 2013-2016 pomocný redaktor, 2016-2020 výkonný redaktor.
 • 2015 - : Člen redakční rady religionistického časopisu "Central European Journal for Contemporary Religion".
 • 2007-2014: člen redakční rady přílohy "Perspektivy" Katolického týdeníku
 • 2009-: člen Společnosti česko-arabské
 • 2012-: člen Společnosti pro mezináboženský dialog
 • 2014-: člen občaského sdružení Baraka: Centrum pro kultury Blízkého východu a severní Afriky
 • 2014-: člen Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów

Odborné lektorství a recenzní řízení

 • Sean McLoughlin, Světová náboženství, Praha: REBO 2005, 320 s. ISBN 80-7234-446-3
 • Ludmila Muchová, Porozumění světovým náboženstvím, Brno: Jiří Brauner, Kartuziánské nakl. 2006, 147 s. ISBN 80-86953-03-3
 • Karel Sládek, Ruská diaspora v České republice. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart 2010, 144 s.
 • Audiovizuální pořady Judaismus, Křesťanství, Islám, Hinduismus, Buddhismus. Pardubice: Religionistické a filosofické vzdělávací centrum Univerzity Pardubice 2010.
 • Pracovní listy religionistiky. Sv. 1-9. Pardubice: Religionistické a filosofické vzdělávací centrum Univerzity Pardubice 2010. ISBN 978-80-7395-270-9 (soubor)
 • Jakub Havlíček, Cesty božstev. Otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku. Brno: MUNI 2011, 223 s. ISBN 978-80-210-5563-6.
 • Petr Hlaváček et al., (In)tolerance v evropských dějinách / (In)tolerance in European History (Europaeana Pragensia 3), Praha 2011.
 • Beránek, Ondřej (ed.): Arabské revoluce: Demokratické výzvy, politický islám a geopolitické dopady.Praha: Academia 2013.
 • Červenková, Denisa: Náboženství jako teologický fenomén. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2014.
 • Sládek, K.: Ruská menšina a česká společnost: Východiska transkulturní komunikace. Ostrava: Moravapress 2014.
 • Mendel, M.: Muslimové a jejich svět: o víře, zvyklostech a smýšlení vyznavačů islámu. Praha: Dingir 2016, druhé opravené a rozšířené vydání 2018.
 • Topinka, D. (eds.): Muslimové v ČR. Etablování muslimů a islámu na veřejnosti. Brno: Barrister & Principal 2016.
 • : Křížek, D. - Sobotková, V.: Qom, náboženské centrum Íránu. Plzeň: FF ZČU 2016.
 • Černá, Z.: Reflexe náboženství ve vzdělávání s důrazem na analýzu českých středoškolských materiálů. Pardubice: Univerzita Pardubice 2017.
 • Rosůlek, P. (ed.): O islámu a muslimech v České republice – vybrané kapitoly. Praha: nakl. Dokořán 2017.
 • Havelka, O.: Náboženský šok: Religiózní otřesy v odlišných náboženstvích a kulturách, mezináboženský dialog a praktická religionistika poutnickou perspektivou. Praha: Nakl. Akbar 2021.
 • Havlíček, J.: Imagining Religon in the Czech Republic. Anthropological Pespectives. Curych: LIT Verlag 2021.

Účast na kongresech, konferencích a odborných seminářích

 • 2004: mezinárodní konference "Zbožné putování v evropské kultuře: Nadregionální komunikace a středoevropská identita v zrcadle náboženské mobility." Příbram, ČR.
 • 2005: česko-německé zasedání "Wallfahrt und Reformation: eine tschechisch deutsche Tagung zu Veränderung religiöser Praxis in den Umbrüchen der Frühen Neuzeit." Heilbad Heiligenstad, Německo.
 • 2005: III. mezinárodní konference CERES "Náboženství a tělo." Brno, ČR.
 • 2006: 8th Crimean International Conference on Religious Studies "Religious Outlook in Ancient and Modern Societies : Holidays and Everyday Life", Sevastopol, Ukrajina.
 • 2006: 5. religionistická konference "Náboženství a politika", Pardubice, ČR.
 • 2007: Mezinárodní konference "Mircea Eliade", Košice, Slovensko.
 • 2007: 9th Crimean International Conference on Religious Studies "Heavenly patrons and earthy ministers of religion", Sevastopol, Ukrajina.
 • 2007: konference „Mezináboženský dialog dnes“, Praha, ČR.
 • 2008: 8. konference European Association for the Study of Religions „Time of Decline, Time of Hope: Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religions“, Brno, ČR.
 • 2008: 7. religionistická konference "Náboženství a vzdělávání", Pardubice, ČR.
 • 2009: International Theoretical and Practical Conference “Topical Issues of the Research of Religious Processes in Contemporary World”, Sevastopol, Ukrajina.
 • 2009: XI. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Sakralne fenomeny: wczoraj i dziś", Zakopane, Polsko.
 • 2010: konference "Duchovní život ve svobodné společnosti aneb Dvacet let náboženské svobody u nás", Praha, ČR. Moderátor diskuzní skupiny o současném islámu v ČR.
 • 2011: Pořadatel sympozia "Vztah religionistiky a teologie – stále živé téma?", TF JU, České Budějovice, ČR.
 • 2011: Mezinárodní workschop "Islam and Europe", Plzeň, ČR.
 • 2011: 6. Treffen des Dominikusforums "Christentum und Islam", Lipsko, Německo.
 • 2011: International scientific conference "Christianity and Islam – dialogue of cultures and civilizations", Sevastopol, Ukrajina.
 • 2011: 10. konference European Association for the Study of Religions "New Movements in Religion", Budapešť, Maďarsko. Moderátor sekce o současném islámu.
 • 2011: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Symbolizm religijny jako światowe dziedzictwo kulturowe", Zakopane, Polsko.
 • 2012: 11. konference European Association for the Study of Religions "ENDS AND BEGINNINGS", Stockholm, Švédsko.
 • 2013: Konference "Náboženstvo a kríza multikulturalizmu", Bratislava, Slovensko.
 • 2013: XV. Międzynarodowa konferencja naukowa „313-2013: «…ut daremus et Christianis et omnibus liberam potestatem sequendi religionem quam quisque voluisset…» (w 1700-tną rocznicę Edyktu Mediolańskiego)”, příspěvek na téma:"The growth of importance of Islam in Europe as a part of the separation of religion from culture", Kraków - Zakopane, Polsko.
 • 2013: odborný seminář "Možnosti antropologického výzkumu v rámci studia muslimů v ČR", Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
 • 2014: Jubileuszowa Konferencja Zakładu Islamu Europejskiego WO UW: "Islam w Europie - Nowe kierunki badań." Téma příspěvku: Islamic Architecture in Germany as a Research Area.
 • 2014: Hlavní pořadatel prvního ročníku Studentské filosofické konference České Budějovice 2014.
 • 2015: IV. Międzynarodowy Kongres Religioznawczy. Téma mého referátu: Mosques and Islamic Prayer Rooms in Germany and Austria: Past and Present. Gdynia, Polsko.
 • 2015: XXI. IAHR World Congress. Název mého příspěvku: "Mosque in the European Urban Environment: Center and Periphery"., Erfurt, Německo.
 • 2015: Mezinárodní odborný seminář "Náboženská svoboda a náboženské stavby", Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Název mého příspěvku: "Současná islámská architektura v Německu a Rakousku: výraz integrace, nebo segregace?".
 • 2016: 15. zasedání k problematice sepulkrálních památek. Poster na téma: Hroby na muslimských odděleních komunálních hřbitovů v Německu. Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha.
 • 2016: Religionistická konference Náboženství a spiritualita z pohledu současné religionistiky. Název mého příspěvku "Islámská oddělení na komunálních hřbitovech v Německu a Rakousku", moderátor jedné z konferencčních sekcí, FF UPOL, Olomouc.
 • 2016: Konference Minority a majority na Blízkom východe a v Ázii. Katedra porovnávacej religionistiky - Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV, téma mého příspěvku: "The Near Orient? The Transfer of “Otherness” to European Context", moderátor jedné z konferenčních sekcí, Bratislava, Slovensko.
 • 2016: Odborný seminář pro studenty magisterských a doktorských SP v rámci projektu CRP+13 na téma "Islám jako reprezentant jinakosti", Filozofická fakulta Univerzity Pardubice.
 • 2017: Sympozium Orientalia Antiqua Nova, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni.
 • 2017: Mezinárodní konference ... a vy jste mě (ne) přijali. Uprchlíci a církve o migraci. Název příspěvku "Uprchlíci jako kulturní výzva pro společnost", TF JU, České Budějovice.
 • 2017: V. mezinárodní religionistický kongres. Název mého příspěvku: Burials in Europe as an example of integration: Muslims in Germany and Austria, Toruń, Polsko.
 • 2017: III. mezinárodní sympozium Politika a společnost ve světě islámu. Název mého příspěvku: Muslim gravestones in contemporary Germany and Austria, Varšavská univerzita, Varšava, Polsko.
 • 2017: 16. zasedání k problematice sepulkrálních památek. Poster na téma: Náhrobky a sekundární výzdoba na muslimských hrobech v Německu a Rakousku, Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Praha.
 • 2017: Konference s mezinárodní účastí Česká a slovenská islamologie: současná témata a budoucí výzvy, Poster na téma: "Hroby na muslimských oddělením v Německu". TF JU, České Budějovice.
 • 2017: Účast na konferenci Současná česká náboženská scéna. Dvacet let časopisu Dingir. Společně s prof. Lubošem Kropáčkem aktivní účastník semináře Islám v české společnosti, Husitská teologická fakulta Univerzity karlovy v Praze.
 • 2018: 18. ročník orientalistického kolokvia „Orientalia Antiqua Nova“, pořádaného Katedrou blízkovýchodních studií Filosofické fakulty Západočeské university v Plzni. Téma mého příspěvku bylo "Mešita mučedníků a muslimský hřbitov na ulici Columbiadamm: islám ve veřejném prostoru".
 • 2018: 16. ročník konference European Association for the Study of Religions Multiple Religious Identities – Individuals, Communities, Traditions. Téma mého příspěvku bylo Muslim Areas at Municipal Cemeteries in Germany and Austria. Bern, Švýcarsko
 • 2018: 17. zasedání k problematice sepulkrálních památek. Poster na téma: Muslimský hřbitov na Columbiadamm a Mešita mučedníků.. Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha.
 • 2018: II. konference s mezinárodní účastí Česká a slovenská islamologie 2018: současná témata a budoucí výzvy, Poster na téma: Muslimský hřbitov na Columbiadamm a Mešita mučedníků, TF JU, České Budějovice.
 • 2018: Mezinárodní konference „State Responses to Security Threats and Religious Diversity: What Future for Europe in the Beginning of the 3rd Millenium?", Sponsored by Pardubice University’s Department for the Study of Religions and the International Center for Law and Religion Studies at Brigham Young, University’s J. Reuben Clark Law School, Praha.
 • 2019: konference "Islám a křesťanství" při příležitosti životního jubiela prof. Luboše Kropáčka, téma příspěvku: Mešita jako výraz identity komunity: konkurence a kontroverze, HTF UK v Praze.
 • 2019: 19. ročník orientalistického kolokvia „Orientalia Antiqua Nova“, pořádaného Katedrou blízkovýchodních studií Filosofické fakulty Západočeské university v Plzni. Téma mého příspěvku bylo "Muslimská oddělení na komunálních hřbitovech jako odpověď na náboženskou diversitu Švýcarska".
 • 2019: 17. ročník konference European Association for the Study of Religions Religion – Continuations and Disruptions. Téma mého příspěvku bylo "Şehitlik Mosque and Muslim Cemetery at Columbiadamm: Islam in Public Space". Tartu, Estonsko.
 • 2019: Pátý ročník mezinárodní vědecké konference "Politics and society in the Islamic world", "Examples of the first generation of mosques in Germany, Austria and Switzerland", Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, Krakov, Polsko.
 • 2019: III. konference s mezinárodní účastí Česká a slovenská islamologie 2019: současná témata a budoucí výzvy, Poster na téma: Rozdílná řešení oddělení pro muslimy na švýcarských komunálních hřbitovech, TF JU, České Budějovice.
 • 2020: 20. ročník orientalistického kolokvia „Orientalia Antiqua Nova“, pořádaného Katedrou blízkovýchodních studií Filosofické fakulty Západočeské university v Plzni. Téma mého příspěvku online bylo "Centrální hřbitov ve Vídni a jeho oddělení pro muslimy".
 • 2020: IV. konference s mezinárodní účastí Česká a slovenská islamologie 2019: současná témata a budoucí výzvy, téma mého online příspěvku: Centrální hřbitov ve Vídni a jeho oddělení pro muslimy, TF JU, České Budějovice.
 • 2021: 21. ročník orientalistického kolokvia „Orientalia Antiqua Nova“, pořádaného Katedrou blízkovýchodních studií Filosofické fakulty Západočeské university v Plzni. Téma mého příspěvku online bylo "Náboženská ekonomika muslimských organizací v Německu a Rakousku".
 • 2021: 18. ročník konference European Association for the Study of Religions RESILIENT RELIGION. Téma mého online příspěvku bylo: Place of Memory: Gravestones at Muslim Sections of the Central Cemetery in Vienna. Pisa, Itálie.
 • 2021: VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy. Téma mého příspěvku: Bremgartenfriedhof in Bern as the Example of Successful Integration of Muslims. Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakov, Polsko.

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2006/2007: Stipendium Husovy nadace.
 • 2012: 8.2. zvaná přednáška pro Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové. Téma přednášky "Význam náboženství jako identifikačního prvku při integraci do západní společnosti: muslimové v Německu, Rakousku a Švýcarsku".
 • 2012: 2.5. zvaná přednáška pro Centrum pro studium Blízkého východu, Metropolitní univerzita Praha. Téma přednášky "Muslimové v Německu, Rakousku a Švýcarsku".
 • 2013: 7.11. zvaná přednáška na téma: Současná islámská architektura v Německu v rámci cyklu Orient zblízka, Orientální ústav Akademie věd v.v.i.
 • 2012-2016: člen Vědecké rady Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 • 2016-2020: člen Vědecké rady Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 • 2020-2023: člen Vědecké rady Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 • 2016: 12.4. zvaná přednáška na Katedře sociologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni na téma: "Muslimská oddělení na komunálních hřbitovech v Německu a Rakousku jako výraz integrace?".
 • 2017: 29.3. zvaná přednáška pořádaná Slovenskou společností pro studium náboženství v Bratislavě na téma: Muslimové v Německu a Rakousku: mešity jako výraz identity komunity.
 • 2017: 26.10. a 1.11. vyžádané přednášky na téma "Islám v Německu, Francii a Rakousku" v rámci kurzu Islám v Evropě na Ústavu Blízkého východu a Afriky, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
 • 2017: 4.12. zvaná přednáška na téma "Muslimská oddělení na komunálních hřbitovech v Německu a Rakousku jako výraz integrace?" pro studenty magisterského a doktorského studia, Katedra religionistiky, Fakulta filozofická Univerzita Pardubice.
 • 2020- : člen Oborové komise doktorandského studia religionistiky na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.

Ohlasy na odbornou práci

 • Kropáček, L.: Martin Klapetek - Muslimské organizace v Německu, Rakousku a Švýcarsku (recenze). Dějiny a současnost, roč. 34, č. 6, 2012, s. 46. Elektronická verze recenze zde
 • Děkanovská, K.: Martin Klapetek- Muslim Organisations in Germany, Austria, and Switzerland. The Meaning of the Religion as an Identification Element for Integration into Western Societies (Book review). Pantheon: Religionistické studie, roč. 7, č. 1, 2012, s. 146-149.
 • Horálková, T.: Martin Klapetek - Muslimské organizace v Německu, Rakousku a Švýcarsku (recenze). Acta Universitatis Carolinae: Studia Territorialia, roč. XII., č. 2, 2012, s. 82-86. Elektronická verze recenze zde
 • Kašný, J.: Islámské právo a právní postavení muslimů v ČR. In: Sládek, K. a kol.: Křesťanství a islám v liberálním státu. Výzvy tradice a současnosti. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2012, s. 259.
 • Děkanovská, K.: Vlivy mezináboženského dialogu na postoje muslimů k jiným náboženství. Pantheon: religionistický časopis, 2013, roč. 8, č. 2, s. 95.
 • Janků, T.: Analýza přiznání (zvláštních) práv muslimské náboženské obci v ČR. Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno: 19. ročník konference Církev a stát/Zvláštní práva církví 2013, s. 21.
 • Topinka, D. - Janků, T. - Linhartová, L. - Zadina, J.: Muslimové imigranti v České republice: etablování na veřejnosti. In: Bomba, L. - Kövérová, E. - Smrek, M. (eds.): Fenomén moci a sociálne nerovnosti. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2013, s. 240.
 • Janků, T.: Islám v německy hovořících zemích (recenze). Dingir: religionistiský časopis o současné náboženské scéně, 2014, roč. 17, č. 4, s. 141.
 • Malecká, Jana: Narození, svatba a pohřeb v sunnitském islámu. Brno: Masarykova univerzita 2014, s. 20, 175.
 • Kovács, A.: Martin Klapetek - Muslimské organizace v Německu, Rakousku a Švýcarsku (recenze). Axis Mundi, 2014, roč. 9, č. 2, s. 57-58.
 • Gerstnerová, A.: Význam sdružení cizinců ze zemí subsaharské Afriky a bývalé Jugoslávie v průběhu integračního procesu. Český lid, 2014, roč. 101, č. 2, s. 176.
 • Bubík, T.: The Czech Journey to the Academic Study of Religions: From the Critique of Religion to its Study. In: Bubík, T. - Hoffmann, H.: Studying Religions with the Iron Curtain Closed and Opened. The Academic Study of Religion in Eastern Europe. Leiden: Brill 2015, s. 48, 50.
 • Orossová, E.: Bezproblémová výstavba? Mešity Merkez a Zentralmoschee, diskuze klíčových aktérů a integrace muslimů v současném Německu. Pantheon: religionistický časopis, 2015, roč. 10, č. 2, s. 23.
 • Šotola, J. – Topinka, D.: Konceprualizace islámu a muslimů v ČR: perspektiva aktérů státní správy, samosprávy a neziskových organizací. Pantheon: religionistický časopis, 2015, roč. 10, č. 2, s. 56.
 • Kropáček, L.: Jsou alevité muslimové? Dingir, 2015, roč. 18, č. 1, s. 5.
 • Traunmüller, K.: Stavba mešit a modliteben v Rakousku. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica,2016, roč. LXII., č. 1, s. 107, 109, 110, 111.
 • Váně, J. – Kalvas, F.: Obsahová analýza použití pojmu hidžáb, burka a nikáb v českém denním tisku v letech 1996-2013. Acta FF ZČU, 2016, roč. 8, č. 1, s. 44.
 • Mendel, M.: Muslimové a jejich svět: o víře, zvyklostech a smýšlení vyznavačů islámu. Praha: Dingir 2016, s. 277-278.
 • Beláňová, A.: Ostřanský, B. (ed.): Smrt, hroby a záhrobí v islámu: poslední věci člověka pohledem muslimských pramenů (recenze). Religio: revue pro religionistiku, roč.24, č.1, s. 101-104. Elektronická verze recenze zde.
 • Beránek, O. - Ostřanský, B. (eds.): Stíny minaretů: islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik. Praha: Academia 2016, s. 257.
 • Topinka, D. (ed.): Muslimové v Čeku: Etablování muslimů a islámu na veřejnosti. Brno: Barrister & Principal 2016, s. 65, 90, 126, 161, 324.
 • Scheu, H. Ch.: Nový rakouský zákon o islámu jako vzor pro úpravu vztahů evropské sekulární společnosti a muslimských komunit. Jurisprudence, 2016, roč. XXV., č. 5, s. 27. Elektronická verze článku zde.
 • Scholl-Schneider, S.: „Für heute hatte die heilige Anna ein schönes Wetter geschickt“. Die St. Anna-Wallfahrt in Plan/Planá im 20. Jahrhundert. In: Niem, Christina/Schneider, Thomas/Uhlig, Mirko (Hg.): Erfahren – Benennen – Verstehen. Den Alltag unter die Lupe nehmen. Festschrift für Michael Simon zum 60. Geburtstag. Münster: Waxmann 2016, S. 355.
 • Nádaská, K. - Ďurišová, M.: Daniel Doležal, Hartmut Kuhne, Eva Doležalová, Markéta Holubová, Jan Hrdina, Hana Pátková - Wallfahrten in der Europäischen Kultur/Pilgrimage in European Culture. Tagungsband Příbram 26.–29. Mai 2004 / Proceedings of the Symposium Příbram, May 26th-29th 2004 (recenze). Český lid, 2007, roč. 94, č. 1, s. 109.
 • Bubík, T. - Babinov, J.: Obraz islámu v současné české literatuře. SevNTU Journal - Philosophy, 2012, č. 126, s. 152.
 • Gombárová, J.: Islámská kultura a její reflexe v Českých zemích. Praha: Karolinum 2017, s. 13, 25, 165, 171, 175-177, 179.
 • Rosůlek, P. (ed.): O islámu a muslimech v České republice – vybrané kapitoly. Praha: nakl. Dokořán 2017, s. 30, 75/223.
 • Lacináková, M.: Ostřanský, B. (ed.): Smrt, hroby a záhrobí v islámu: poslední věci člověka pohledem muslimských pramenů (recenze). Graecolatina et Orientalia XXXVII–XXXVIII, 2016, pp. 162–163.
 • Bagasra, O. - Bagasra, A.: Post-Mortem Practices in Muslim Populations: Guidance for Funeral Directors, Healthcare Practitioners, and Medical Examiners. In: Bagasra, A. - Mackinem, M. (eds.): Working With Muslim Clients in the Helping Professions. Hershey: IGI Global 2020, s. 70.
 • Kropáček, L.: Rakouský Islamgesetz, mezník na cestách mezináboženského dialogu. Marginalia historica, 2017, 8 (2), 81-94. ISSN 1804-5367.
 • Nenička, L.: Multikulturní aspekty sociální péče. Karviná: Slezská univerzita v Opavě 2019, s. 20.
 • Letavajová, S. a kol.: Súčasná alternatívna religiozita na Slovensku. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2014, s. 165. ISBN 978-80-8105-577-5.
 • Tlili, V.: Vojtíšek, Zdeněk (ed.). Islám a křesťanství : sborník k poctě prof. Luboše Kropáčka. Recenze. Religio, 2020, roč. 28, č. 2, s. 221.
 • Šíma, K.: Rytmus veřejných festivit. České národní slavnosti v 60. a 70. letech 19. století. Český časopis historický, 2019, roč. 117, č. 1, s. 100.