Výuka

Zde najdete přehled přednášek a seminářů, které vyučuji.

Na seminářích v prezenčním studiu musí studenti mít 75 % docházky a napsat referát. Další podmínky jsou sděleny při úvodních hodinách.

 

Kvalifikační práce

Pokyny pro psaní Bc. a Mgr. prací

 

 1. Zpracovávání bakalářské práce se detailně řídí podle Metodická pomůcka ke zpracování závěrečných prací.Jedná se o obsahovou i formální stránku bakalářské práce.
 2. Veškeré poznámky pod čarou, bibliografické citace z literatury nebo internetových odkazů a zpracování seznamů se detailně řídí podle Metodická pomůcka ke zpracování závěrečných prací.
 3. Název práce je na počátku při jejím zadávání orientační. Pokud v průběhu zpracovávání bakalářské práce dojde ke změně obsahu oproti původnímu návrhu, je potřeba změnit název po konzultaci s vedoucím práce a Studijním oddělením TF JU.
 4. Pro zpracování podkladů k jednotlivým kapitolám je potřeba pečlivě sesbírat veškerou vědeckou literaturu. články v tištěných odborných periodicích, databázích (přístup z internetové sítě na TF JU) a elektornických publikacích z Knihovny TF JU, Akademické knihovny JU nebo Jihočeské vědecké knihovny v ČB. Pokud s ohledem na konkrétní téma bude potřeba navštívit další knihovny, pak je to například knihovna Jihočeského muzea v ČB.
 5. Základem pro zpracování jednotlivého problému nebo kapitoly jsou nejméně tři relevantní publikace, články v odborných periodicích, databázích, elektonických publikacích nebo až v poslední řadě internetové odkazy. Pokud hledáme na internetu, jde většinou o publikaci nějakých výsledků výzkumu a dalších dat, které nejsou v tištěné podobě.
 6. Pokud vysvětlujeme nějaký pojem obecně, je potřeba sledovat relevantní tištěné odborné slovníky a encyklopedie. V tomto případě je odkaz na internet posledním východiskem.
 7. Mohu jen doporučit využít veškeré studijní možnosti na TF JU k protříbení psaní Vašeho odborného textu.
 8. Heuristickou fázi zpracování bakalářské práce student samostatně začne co nejdříve po zadání tématu s tím, že vedoucího práce pravidelně informuje o výsledcích.
 9. Student/ka absolvuje všechny přednášky a semináře na TF JU/na dalších součástech JU, které se tématicky vztahují k jeho/její bakalářské práci.

 

Prezenční studium

Přednášky

Systematická religionistika 3: Islám (LS)

Sylabus
Okruhy otázek
Orientační seznam knih k výtahům
 • Náboženský život v předislámské Arábii.
 • Muhammad; čtyři správně vedení chalífové.
 • Korán, sunna, islámská právní věda.
 • Rozdělení jednotného islámského společenství – cháridža, ší`a.
 • Diferenciace ší`itského islámu.
 • Islámská duchovenstvo s přihlédnutím k jednotlivým směrům
 • Islámská věrouka a exegeze.
 • Lidový islám.
 • Pět sloupů islámu, pojetí džihádu.
 • Islámský reformismus a modernismus.
 • Islámský fundamentalismus.
 • Moderní ší`a (Írán, Irák).
 • Mezináboženský dialog islámu s judaismem a křesťanstvím.

Systematická religionistika 4: Indie (hinduismus, raný buddhismus) (ZS)

Sylabus
Okruhy otázek
Orientační seznam knih k výtahům
 • Proto-indická (harappská) kultura
 • Védské kosmogonie, védský a brahmánský rituál
 • Védský panteon, brahmanismus
 • Hinduismus, purány, kosmologie
 • Trimurti, šaktismus
 • Reformní neohinduistická hnutí, jóga, indická filozofie
 • Sikhismus, džinismus
 • Čtyři vznešené pravdy, dvanáctičlenný řetězec vznikání, osmidílná vznešená stezka
 • Buddhistická náboženská literatura (Tripitaka)
 • Théraváda – sangha a koncily

Úvod do religionistiky (ZS)

Sylabus
Okruhy otázek
Orientační seznam knih k výtahům
 • Pojem náboženství, teorie vzniku a vývoje.
 • Typologie náboženství.
 • Magie, totemismu, animismus.
 • Polyteismus, henoteismus, monoteismus.
 • Historická religionistika.
 • Komparativní religionistika.
 • Kontextuální religionistika – antropologie, sociologie, psychologie a geografie náboženství.
 • Hermeneutická religionistika.
 • Fenomenologie náboženství.
 • Institucionalizace světové a české religionistiky.
 • Vztah religionistiky a teologických disciplín.
 • Hlavní představitelé a pracoviště světové/české religionistiky.

Religionistika - světová náboženství (prezenční studium, LS)

Sylabus
 • Metodologie religionistiky, vztah religionistiky a teologie, religionistická pracoviště v ČR.
 • Judaismus.
 • Islám.
 • Hinduismus.
 • Théravádový a mahájánový buddhismus.
 • Konfucianismus.
 • Taoismus.
 • Šintoismus.
 • Japonské buddhistické školy.

Postkolonialismus, orientalismus, balkanismus a koncept střední Evropy (prezenční studium, LS)

Sylabus
Témata k vystoupením
Termíny vystoupení 2021/2022:

Semináře

Fenomén poutnictví v západním monoteismu (ZS)

Sylabus
Seznam referátů zimní semestr 2021/2022:

Islám na prahu třetího tisíciletí (ZS)

Sylabus
Seznam referátů zimní semestr 2021/2022:
 • 27.10.: Právní předpisy týkající se žen - Tejkalová.
 • 27.10.: Konkrétní příklady postavení žen v islámských společnostech - Říhová.
 • 3.11.: Historie muslimů v Čechách - Havlena.
 • 3.11.: Současnost muslimů v Čechách - Čápová.
 • 10.11.: Muslimové v Německu - Zeman.
 • 10.11.: Islám ve Francii, vztah laického státu k náboženským menšinám - Morava.
 • 10.11.: Muslimové ve Velké Británii - Švec.
 • 24.11.: Iránská revoluce v roce 1979 a její ideologie - Kovářová.
 • 24.11.: Íránská islámská republika: struktura země a zahraniční politika - Semorád.
 • 1.12.: Asadovská Sýrie a hnutí Hizballáh - Býčková.
 • 1.12.: Náboženský profil současného Iráku (Kurdové, sunnité, ší´ité - Praus.
 • 15.12.: Turecká kemalistická revoluce - Stibor.
 • 15.2.: Současné Turecko na cestě do EU - Kadlec.
 • 5.1.: Tunis a Lýbie - Chocholová.
 • 5.1.: Egypt a Jordánsko - Suk.

Islámské umění a architektura (ZS)

Sylabus
Seznam referátů zimní semestr 2021/2022:

Náboženství a filmy (ZS)

Sylabus
Seznam promítání zimní semestr 2021/2022: V kurz v zimním semestru 2021/2022 probíhá jednou za 14 dní vždy dva bloky za sebou (15:00-18:00) na učebně č. 105 ve prvním patře TF JU. V akademickém roce 2021/2022 bude seminář otevřen také zájemcům z Celoživotního vzdělávání.
 • První promítání -
 • Druhé promítání -
 • Třetí promítání -
 • Čtvrté promítání -
 • Páté promítání -
 • Poslední promítání - seriálové překvapení a závěrečná společná evaluace kurzu

Četba odborných textů v němčině 1 (ZS)

Sylabus
Texty k jednotlivým seminářům najdete níže ve formátu PDF u kombinovaného studia.

Lidová religiozita (LS)

Sylabus
Seznam referátů pro letní semestr 2021/2022:

Úvod do četby Koránu (LS)

Sylabus
Seznam referátů pro letní semestr 2021/2022:

Seminář k metodologii religionistiky (LS)

Sylabus
Seznam referátů pro letní semestr 2021/2022:
Doplňková literatura k tématu:

Současná náboženská scéna v ČR (LS)

Sylabus
Orientační seznam témat pro referáty
Seznam referátů pro letní semestr 2021/2022:

Nová náboženská hnutí (LS)

Sylabus
Orientační seznam témat pro referáty
Seznam referátů pro letní semestr 2021/2022:

 

Kombinované studium

Přednášky

Informace k přednáškám společným prezenčnímu a kombinovanému studiu jsou uvedeny výše.

Religionistika - světová náboženství (kombinované studium, LS)

Sylabus
 • Judaismus.
 • Islám.
 • Hinduismus.
 • Théravádový a mahájánový buddhismus.
 • Japonské buddhistické školy.

Semináře

Islám na prahu třetího tisíciletí (ZS)

Sylabus
Čítanka textů v PDF:

Četba odborných textů v němčině 1 (ZS)

Sylabus
Texty k překladům (student si vybírá podle svého zájmu tři z jedenácti; Bibliografické údaje k jednotlivým textům):
 • Na téma: Dějiny islámu v Evropě Renz, A. – Leimgruber, S.: Christen und Muslime : Was sie verbindet - was sie unterscheidet. München: Kösel Verlag GmbH 2005, s. 14-23.
 • Na téma: Islám v Německu, Rakousku a Švýcarsku Renz, A. – Leimgruber, S.: Christen und Muslime: Was sie verbindet - was sie unterscheidet. München: Kösel Verlag GmbH 2005, s. 24-29.
 • Na téma: Sociální situace Tiemann, S.: Die Integration islamischer Migranten in Deutschland und Frankreich. Berlin: Wostok 2004, s. 37-45.
 • Na téma: Socioekonomika Tiemann, S.: Die Integration islamischer Migranten in Deutschland und Frankreich. Berlin: Wostok 2004, s. 49-52.
 • Na téma: Bytová situace Tiemann, S.: Die Integration islamischer Migranten in Deutschland und Frankreich. Berlin: Wostok 2004, s. 60-64.
 • Násilí a kriminalita Tiemann, S.: Die Integration islamischer Migranten in Deutschland und Frankreich. Berlin: Wostok 2004, s. 72-74.
 • Na téma: Islámský extremismus Tiemann, S.: Die Integration islamischer Migranten in Deutschland und Frankreich .Berlin: Wostok 2004, s. 87-91.
 • Na téma: Ženy Tiemann, S.: Die Integration islamischer Migranten in Deutschland und Frankreich. Berlin: Wostok 2004, s. 101-103.
 • Na téma: Rasismus Tiemann, S.: Die Integration islamischer Migranten in Deutschland und Frankreich. Berlin: Wostok 2004, s. 106-111.
 • Na téma: Smrt Sen, F.-Aydin, H.: Islam in Deutschland. München: C.H.Beck Verlag 2002, s. 110-111. a Spuler-Stegemann, U.: Muslime in Deutschland. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder/Spectrum 2002, s. 184-185.
 • Na téma: Interkulturní sociální práce Tiemann, S.: Die Integration islamischer Migranten in Deutschland und Frankreich. Berlin: Wostok 2004, s. 136-147.

Fenomén poutnictví v západním monoteismu (ZS)

Sylabus
Základní texty pro studium:
 • Metodologie: Tarcalová, L. (eds.): Slavnostní průvody. Uherské Hradiště , s. 17-20, 45-48, 51-55.
 • Judaismus.
 • Historie křesťanského poutnictví: Klapetek, M.: Pouť jako prvek lidové zbožnosti v letech 1945-1989. Brno: MU 2003, s. 7-24.
 • Poutnictví,: Černý, J.: Poutní místa Českobudějovicka a Novohradska. České Budějovice: Veduta 2004, s. 14-45.
 • Islám: Kropáček, L.: Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad 1993, s. 110-113.

Lidová religiozita (LS)

Sylabus
Základní texty pro studium:
 • Poutnictví,: Černý, J.: Poutní místa Českobudějovicka a Novohradska. České Budějovice: Veduta 2004, s. 14-45.
 • Barokní morové sloupy: Beránek, J.: Barokní morové votivní sloupy. In: A.F.F.A., č. 7, 1998, s. 55-62.
 • Menší sakrální stavby: Klapetek, M.: Menší sakrální stavby ve farnosti Frenštát p.R. Bakalářská práce, Brno: FF MU 1999, s. 8-12.
 • Lidová zbožnost jako předmět výzkumu: Hanuš, J.: Lidová zbožnost jako předmět výzkumu. Časopis Matice Moravské, 2000, č. 119, s. 65-76.
 • Lidová kultura: Identifikace a dokumentace jevů tradiční lidové kultury v České republice. Strážnice: Národní ústav lidové kultury ve Strážnici 2006, s. 9-37.
 • Smrt a narození v lidové kultuře: Navrátilová, A.: Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad 2004, s. 11-22, 143-144.

Úvod do četby Koránu (LS)

Sylabus